PRIVACY STATEMENT

Algemene voorwaardenHome

informatie

Privacy Statement Kamer van Feesthandel

Kamer van Feesthandel, gevestigd aan Bandoengstraat 6 3531RM Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://kamervanfeesthandel.nl

Adresgegevens:
Bandoengstraat 6
3531RM Utrecht

Telefoonnummers:
06 23 80 17 53
06 27 14 37 23

Bedrijfsgegevens:
KvK               63 22 09 03
BTW             NL 8551 43 125 B 01
IBAN             NL07 ABNA 058 68 03 777
VAR (wuo)   0129/187855912/12

Vreni Posthuma is de Functionaris Gegevensbescherming van Kamer van Feesthandel. Zij is te bereiken via vreni@kamervanfeesthandel.nl

Persoonsgegevens

Kamer van Feesthandel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Doel, termijn & grondslag gegevensverwerking

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Kamer van Feesthandel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Kamer van Feesthandel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Dienstverlening & financiële administratie:

Doeleinde : Beheer van opdrachten
Gegevens : NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, Emailadres, Telefoonnummer, betalingsgegevens, KvK nummer, BTW nummer.
Grondslag : Uitvoering van overeenkomst / wettelijke verplichting
Bewaartermijn : Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde of wettelijk verplicht is

Doeleinde : Facturatie
Gegevens : NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, Emailadres, Telefoonnummer, betalingsgegevens, KvK nummer, BTW nummer
Grondslag : Uitvoering van overeenkomst / wettelijke verplichting
Bewaartermijn : Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde of wettelijk verplicht is

Doeleinde : Verlenen van een dienst zelf
Gegevens : NAW-gegevens, Email gegevens, Telefoonnummer, en gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag : Uitvoering van overeenkomst
Bewaartermijn : Zolang noodzakelijk voor dit doel

Doeleinde : Afhandelen Klachten
Gegevens : NAW-gegevens, Emailadres, Telefoonnummer, en gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag : Uitvoering van overeenkomst
Bewaartermijn : Zolang noodzakelijk voor dit doel

Website

Doeleinde : aanvraag offerte, contactformulier, reviews en beeldmateriaal
Gegevens : Naam, e-mailadres, inhoud van het bericht
Grondslag : Uitvoering van de overeenkomst/ profilering
Bewaartermijn : Zolang noodzakelijk voor dit doeleinde

Google Analytics

Kamer van Feesthandel maakt gebruik van google analytics en google adwords

Cookie: Google Analytics
Grondslag: Analytische cookie die websitebezoek meet/ profilering
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google adwords
Grondslag: Analytische cookie die websitebezoek meet/ profilering
Bewaartermijn: 2 jaar

Social Media & Portals

Doeleinde : profilering
Gegevens : beeldmateriaal & naam
Grondslag : profilering
Bewaartermijn : Zolang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Delen van persoonsgegevens met derden

Kamer van Feesthandel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kamer van Feesthandel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vreni@kamervanfeesthandel.nl.

Kamer van Feesthandel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kamer van Feesthandel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via vreni@kamervanfeesthandel.nl.

Sinds 1993

Entertainment Wereldwijd!

Wij gaan waar het feest gaat!  Entertainment door heel Nederland én in het buitenland!